Zavřít
Type at least 1 character to search
Nahoru

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu HARABURDI umístěného na webovém rozhraní www.haraburdi.com (dále jen „webové rozhraní“) mezi

dodavatelem

HARABURDI®, U Kapličky 90, Kostelec nad Orlicí 51741, Česká Republika

IČ: 68197764

Doručovací adresa:

HARABURDI® recyclart Hotel, U Kapličky 90, Kostelec nad Orlicí 51741, Česká Republika

Kontaktní e-mail: office@haraburdi.com

jako prodávajícím a Vámi jako kupujícím.

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Kupní smlouvou se zavazujeme dodat Vám zboží uvedené v objednávce, a Vy se zavazujete toto zboží převzít a zaplatit nám kupní cenu (nebo jenom „cenu“), včetně nákladů spojených s dodáním zboží a případných poplatků souvisejících se zvoleným způsobem platby, uvedenou v objednávce.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.

1.1 Vztahuje se kupní smlouva pouze na zboží?

Jako kupní smlouva (nebo jenom „smlouva“) se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek.

1.2 Je kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména, nejste-li spotřebitel, nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

1.3 Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především:

 • právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo internetový obchod (článek 5 těchto obchodních podmínek);
 • nárok na záruku na nepoužité spotřební zboží v délce 24 měsíců (uplatnění záruky se řídí Reklamačním řádem);
 • právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní);
 • právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy

Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

  • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci na webovém rozhraní, ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,
 • a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);
zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.4 Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále zaškrtnutím souhlasu před odesláním objednávky, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

2. KUPNÍ SMLOUVA

2.1 Jak uzavíráme kupní smlouvu?

Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. U každého zboží je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace zboží je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku a aby došlo k prokazatelnému přijetí této objednávky z naší strany.  Kontrolovat a měnit vstupní údaje, které jste vložili do objednávky můžete až do doby, než objednávku odešlete ke zpracování. Poté, co dojde z Vaší strany k odeslání objednávky kliknutím na tlačítko „Objednat“, již není možné jednostranně měnit či opravovat údaje uvedené v objednávce.

Tímto prohlašujeme, že jakožto prodávající nejsme ve vztahu k Vám jako kupujícímu vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

2.2 Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy a Vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).

Před odesláním objednávky zkontrolujte zadané údaje, po stisknutí tlačítka „OBJEDNAT“ bude již Vaše objednávka závazná. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte e-mailem.

O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a nejsme povinni uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.3 Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Před zasláním objednávky jste jako kupující povinni zkontrolovat údaje, které jste do objednávky uvedli. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené Vámi v objednávce jsou považovány za správné. Objednávkou, kterou výše popsaným způsobem odešlete, jste jako kupující vázáni. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle článku 2.2 těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

2.4 Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit emailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 5), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek.

2.5. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva Vám bude zaslána emailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Je smlouva někde uložena?

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.

Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu. Rádi vám poskytneme veškeré potřebné informace.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Jaké způsoby platby přijímáme?

Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

 • v hotovosti při zaslání zboží na dobírku;
 • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

V případě stálého odběru je cena nebo způsob určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je cena neměnná.

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Některé způsoby platby (zejména dobírka) mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

3.2 Kdy nastane splatnost kupní ceny?

V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky dle článku 2.3. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. V případě bezhotovostní platby převodem na účet jste povinni při úhradě kupní ceny zboží uvést správný variabilní symbol platby.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystavíme ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prohlašujeme, že jsme plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu Vám vystavíme po obdržení objednávky zboží a zašleme Vám jej v elektronické podobě na elektronickou adresu uvedenou v objednávce.

Podle zákona o evidenci tržeb jsme povinni vystavit Vám účtenku. Zároveň jsme povinni zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3.3 V jaké měně můžete platit?

Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Můžeme Vás požádat o uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním (§ 2119 odst. 1 věta první občanského zákoníku se nepoužije).

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1 Jak posíláme zboží?

Způsoby dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce. Pokud žádný způsob dopravy nezvolíte, můžeme ho určit my.

4.2 Jaké jsou náklady na dodání zboží?

Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného dopravce. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, přičemž pro poslání zboží do zahraničí bude kupující o nákladech dodatečně informován.

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

4.3 Kdy Vám zboží dodáme?

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.

Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku), případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě).

Zboží, které není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu vás budeme informovat.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z Vaší strany.

4.4 Jak postupovat při převzetí zboží?

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na Vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

4.5 Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 1000,- Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 50.000,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 50.000 Kč.

Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od kupní smlouvy můžete – jste-li spotřebitel, odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, pak lze odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je třeba zaslat na naši doručovací adresu uvedenou v těchto všeobecných obchodních podmínkách nebo na e-mail:office@haraburdi.com. Přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

5.2 Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li Vám společně se zbožím poskytnut s Vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

5.3 Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:

– o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
– o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.4 Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu nebo na adresu našeho sídla. Zboží nezasílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nejsme povinni převzít.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

– kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;
–  Do vyjádření uveďte adresu pro doručování, telefon a e-mail.
Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení Vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

5.5 Kdy dostanete zpět své peníze?

V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek Vám vrátíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které jsme od Vás na základě smlouvy dle těchto všeobecných obchodních podmínek přijali, stejným způsobem, neurčíte li jiný způsob.

Pokud jste jakožto spotřebitel zvolili jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme Vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Ve smyslu ust. § 1832 občanského zákoníku Vás upozorňujeme, že náklady spojené s vrácením zboží nesete Vy jakožto spotřebitel, a to v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku.

Pokud jste odstoupili od smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek, nejsme povinni Vám vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než nám předáte předmětné zboží nebo než prokážete, že jste zboží odeslali.

V případě odstoupení od smlouvy jste povinni zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, vrátit osobně na našem sídle nebo zaslat na následující adresu:

HARABURDI® recyclart Hotel

U Kapličky 90
Kostelec nad Orlicí
51741
Česká Republika

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Současně berete na vědomí, že pokud je zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, nevzniká Vám nárok na odstoupení od smlouvy a takové zboží nelze vrátit. V případě, že prohlídkou vráceného zboží zjistíme jeho poškození, opotřebení či alespoň částečné spotřebování, vrátíme Vám zboží na Vaše náklady, popř. Vás vyrozumíme, kde a jakým způsobem si můžete zboží vyzvednout. Současně Vás budeme informovat o tom, že Vám nárok na odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci nevznikl.

Peníze vám vrátíme:
stejným způsobem, jakým jsme je přijali, nebo způsobem, jaký budete požadovat.

Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud nám při odstoupení od smlouvy žádný jiný způsob či bankovní účet nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte Vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.6 Co když bylo vrácené zboží poškozené?

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Za snížení hodnoty zboží odpovídá kupující, pokud s tímto zbožím nakládal jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží (článek 2.4 těchto obchodních podmínek);
 • zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

7.2 Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 7.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

7.3 Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů, můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.4 Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo ve vašem uživatelském účtu.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.7.2020.

Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu https://haraburdi.com od dodavatele

 

HARABURDI®,
U Kapličky 90, Kostelec nad Orlicí 51741, Česká Republika
IČ: 68197764
Doručovací adresa:
HARABURDI® recyclart Hotel, U Kapličky 90, Kostelec nad Orlicí 51741, Česká Republika
Kontaktní e-mail: office@haraburdi.com

Formuláře pro reklamaci ke zkopírování níže:

 • Reklamační list
 • Formulář pro vrácení zboží

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy vyjadřujete souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto reklamačním řádem a potvrzujete, že jste s nimi řádně seznámen.
Kupujícím dle tohoto reklamačního řádu je buď Kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“). Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „kupující“.
Jakožto prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jednáme v rámci své podnikatelské činnosti. Jakožto prodávající jsme podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo služby.

1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

 • má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, jakosti a provedení;
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů;
 • zboží se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;
 • za vadu zboží je též považována situace, kdy Vám dodáme jiné zboží, než jaké bylo mezi námi sjednáno;
 • odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy; a
 • nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva 3. osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

Kupujícím – spotřebitelům dále odpovídáme za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době. Nejste-li spotřebitelem, není Vám zákonná záruční doba dle článku 2 tohoto reklamačního řádu poskytována. Článek 2 se vztahuje pouze na spotřebitele.
Nad rámec záruční doby pro spotřebitele neposkytujeme žádnou záruku za jakost.
Jste-li podnikatelem, práva z vadného plnění zakládá pouze vada, kterou mělo zboží při přechodu nebezpečí škody na zboží, byť se projeví až později. V případě, že se vada vyskytne v závislosti na porušení některé z našich povinností, náležejí Vám práva z vadného plnění i v takovém případě.
Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte v případě, že jste kupujícím – spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek, přičemž odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

2. Jaká je záruční doba?

Záruční doba trvá do data minimální trvanlivosti, které je na zboží uvedeno, popřípadě u věci podléhající rychlé zkáze po dobu, po kterou lze věc použít.
Není-li na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti a nevyplývá-li z povahy věci jinak, činí záruční doba spotřebního zboží pro kupujícího – spotřebitele dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží. Jste-li kupujícím – spotřebitelem a vada zboží se projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
Berte na vědomí, že v případě, že Vám bude zboží vyměněno, na nové zboží neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží u nás z důvodu reklamace.

3. Jaká práva z vadného plnění máte?

Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117 a jste-li spotřebitelem, také § 2165 až 2174.
Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Jako kupující nejste povinni takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození nás bez zbytečného odkladu informujte. V den převzetí řádně zkontrolujte neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství.

Při osobním odběru zboží je okamžik převzetí zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího. Jestliže zboží neprohlédnete při převzetí, můžete uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokážete, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Pozdější reklamace neúplnosti zboží nebo vnějšího poškození zboží Vás nezbavuje práva věc reklamovat. Jako prodávající máme však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

A. Jste-li spotřebitel nebo podnikatel:
Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí Vám tato práva z vadného plnění:

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • odstranění vady opravou věci
 • přiměřená sleva z kupní ceny; nebo
 • odstoupení od smlouvy.

V případě podstatného porušení smlouvy nás při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady informujte o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili. Upozorňujeme Vás, že pokud tak neučiníte, budou Vám náležet pouze ta práva, která by Vám náležela při nepodstatném porušení smlouvy. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s námi. To neplatí, pokud jste žádali opravu vady, která se ukázala jako neopravitelná.
Pokud v přiměřené lhůtě vadu zboží neodstraníme, můžete požadovat namísto odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo můžete od smlouvy odstoupit.
Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, můžete požadovat:

 • odstranění vady; nebo
 • přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě, že vadu zboží neodstraníme včas nebo odstranění vady odmítneme, můžete požadovat slevu z kupní ceny, anebo můžete od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s námi.
Berte na vědomí, že dokud neuplatníte své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupíte od smlouvy, jsme oprávněni dodat Vám chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).
Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že nemůžete věc vrátit v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. To neplatí v případě, že:

 • došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 • jste použili věc ještě před objevením vady;
 • jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
 • jste věc prodali ještě před objevením vady, spotřebovali ji, anebo pozměnili věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.

B. Pouze jste-li spotřebitel:
Pokud se vada zboží projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Jako spotřebitel jste oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží.
Pokud se vada spotřebního zboží vyskytne v záruční době dle čl. 2 tohoto reklamačního řádu, náležejí vám níže uvedená práva z vadného plnění:
V případě, že zboží nemá vlastnosti stanovené v čl. 1 tohoto reklamačního řádu můžete požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, můžete požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti máte i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupíte-li od smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, můžete požadovat přiměřenou slevu. Jako kupující máte právo na přiměřenou slevu i v případě, že Vám nemůžeme dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo pokud by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

Pokud o to jako spotřebitel požádáte, potvrdíme Vám v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají naše povinnosti v případě vadného plnění.

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před převzetím věci věděli;
 • jste vadu sami způsobili; nebo
 • uplynula záruční doba.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 • věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.

5. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele přijímáme reklamace:
v našem sídle;
v místě podnikání.
Doporučený postup při reklamaci:
pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat e-mailem či písemně;
zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o výměnu zboží, odstoupení od smlouvy, slevu z kupní ceny, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;
reklamované zboží nám doručíte (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme), přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad – fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.
V případě reklamace zboží doporučujeme využít náš Reklamační list, který naleznete níže.
Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.
O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.
Při reklamaci Vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete; a dále (po vyřízení reklamace) Vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

6. Vrácení zboží

V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek Vám vrátíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které jsme od Vás na základě smlouvy dle těchto všeobecných obchodních podmínek přijali, stejným způsobem, neurčíte li jiný způsob.
Pokud jste jakožto spotřebitel zvolili jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme Vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Ve smyslu ust. § 1832 občanského zákoníku Vás upozorňujeme, že náklady spojené s vrácením zboží nese kupující, a to v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku.

Pokud jste odstoupili od smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek, nejsme povinni Vám vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než nám předáte předmětné zboží nebo než prokážete, že jste zboží odeslali.
Pro odstoupení od smlouvy můžete jako kupující – spotřebitel využít vzorový formulář nazvaný Formulář pro odstoupení od smlouvy, který naleznete níže, není to však Vaší povinností. Přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme. Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.
Zboží odešlete na výše uvedenou adresu s kopií faktury.
O přijetí vráceného zboží Vás budeme informovat.

Reklamační formuláře

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.9.2020.